Op het gebied van Industriecultuur zijn in Nederland diverse organisaties actief.
De belangrijkste zijn :


erihlogo1
European Route of Industrial Heritage
ERIH (European Route of Industrial Heritage) is het toeristische informatienetwerk voor industrieel erfgoed in Europa.Momenteel presenteert de ERIH Website ruim 830 locaties in 29 Europese landen. Onder meer de 66 Ankerpunten van de virtuele ERIH Hoofdroute.De regionale routes informeren over de geschiedenis van landschap en industrie. Ook zijn alle locaties verbonden met Europese themaroutes die de diversiteit van de Europese industriële geschiedenis als gemeenschappelijk erfgoed illustreren. Uitgebreide informatie vindt u via de link: www.erih.net De Stichting HollandRoute (SHR) is partner in het ERIH project en verzorgt de toetreding van Nederlandse en Belgische industrieel erfgoed locaties tot het ERIH-systeem.
SHR ontwikkelt momenteel de ERIH-regionale route HollandRoute, in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland. De route heeft een eigen website die bereikbaar is onder de link: www.hollandroute.nl
Erih Website

 


 

Logo Boei
BOEi
De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi), is een particuliere, niet op winstgerichte organisatie (non-profit) organisatie, die zich bezig houdt met herbestemmen van Industrieel Erfgoed.
Het maakt hierbij niet uit of deze gebouwen nu beschermd zijn door de overheid of dat het publiek en/of de eigenaar het monument de moeite van behouden waard vindt. BOEi is opgericht op initiatief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Doelstelling is het bundelen van expertise en (financiële) middelen om daarmee herbestemming van monumenten mogelijk te maken. BOEi fungeert daarbij vaak als aanjager van het herbestemmen van monumenten en werkt volgens de beproefde stadsherstelformule: voorkom verval, onderzoek de (haalbaarheid van) herbestemming, zoek een nieuw en passend economisch verantwoord gebruik, koop het monument, restaureer het en zorg daarmee voor vitaal behoud. BOEi werkt bij voorkeur met lokale partners om een resultaatgerichte herbestemming te versnellen.

Scherm Boei Website

 


 

Logo FIEN
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) is een platform voor organisaties van geïnteresseerden in Industrieel Erfgoed.
Dat zijn zowel lokale en regionale organisaties, die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, als ook categoriale organisaties, die zich richten op specifieke omderdelen als bijvoorbeeld gemalen, watertorens, schepen, trams etc.
Bij FIEN kunt u terecht voor algemene informatie over het industrieel erfgoed.
Voor antwoord op specifieke vragen of projecten kan de FIEN doorverwijzen naar specialisten uit eigen kring (Aangesloten Organisaties) of daarbuiten.
FIEN onderhoudt een website (www.industrieel-erfgoed.nl) met nieuws uit het veld, publiceert het katern ‘Industria’ in het blad van Heemschut.
Zij organiseert ook excursies en contactbijeenkomsten.
Website FIEN

 


 

MCN Logo
Mobiele Collectie Nederland
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) richt zich op een deelgebied van het Industrieel Erfgoed, n.l. het Mobiel Erfgoed, onderverdeeld in de sectoren water, rail, weg en lucht.
In de MCN zijn naast een aantal belangrijke musea, de sectorale koepelorganisaties vertegenwoordigd:

De Mobiele Collectie Nederland staat voor een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.
Daarbij is het in werkende staat behouden en presenteren van (een deel van) die collectie essentieel.
De Mobiele Collectie wordt geregistreerd in het Nationaal Register Railmonumenten.
MCN geeft samen met het European Centre fot Mobility Documentation (EMCD) het Virtueel Mobiliteitsmuseum (VMM) ontwikkeld.
Het VMM is een website over de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland, onder andere geïllustreerd aan de hand van historische transportmiddelen die behouden zijn gebleven.

 


 

Logo Bond Heemschut
Bond Heemschut
De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten.
Zij richt zich niet specifiek op Industrieel Erfgoed, is in 1911 zelfs opgericht om vooral het cultureel erfgoed te beschermen tegen de oprukkende industrie. Nu veel industriele objecten ook verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen wordt daar nu ook steeds meer aandacht aan besteed.
De vereniging komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten. Of als bijv.een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw.
Cruciaal daarbij is het werk van de Heemschut-commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio.
Heemschut geeft een eigen periodiek uit, met daarin 3 maal per jaar een katern over Industrieel Erfgoed (Industria)
Scherm Bond Heemschut


www.herbestemming.nu

Om de aandacht voor herbestemming van karakteristieke gebouwen, structuren en complexen handen en voeten te geven is een opdracht neergelegd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, welke hiertoe een Nationaal Programma Herbestemming in het leven heeft geroepen. Het programma wordt bemenst door een vaste kern van medewerkers, aangevuld met een bredere groep van mensen op specifieke onderwerpen. De RCE faciliteert dit programma.

Vanuit het programma worden verschillende activiteiten ondernomen. Een groot deel van die activiteiten wordt opgezet in samenwerking met diverse partners binnen de Nationale Agenda Herbestemming.

 


 


Federatie Instandhouding Monumenten
In december 2009 is de Federatie In standhouding monumenten opgericht, waarin monumentenorganisaties hun krachten bundelen. De federatie, kortweg FIM genaamd, richt zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek. De FIM is inmiddels uitgegroeid tot een brancheorganisatie met meer dan 30 leden.
De FIM is een belangrijk platform geworden, waar leden ideeën over bescherming, het beheer en de instandhouding van monumenten uitwisselen.

 

Website Federatie Instandhouding Monumenten


 

Historische Verenigingen
In veel steden, dorpen en regio’s zijn historische verenigingen actief, die zich soms inzetten voor documentatie en/of behoud van het industrieel verleden. Historische verenigingen zijn niet georganiseerd in een landelijk netwerk.
Een overzicht van historische verenigingen is te vinden op de website van archieven.nl


logo-rce
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Sinds 11 mei heeft de RACM (De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) een nieuwe naam.
De RCE is, in samenwerking met anderen, verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en onder water.
Zij is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de minister.RACM biedt een overzicht van de cultuurhistorische waarden in het hele land. Inclusief de verankering in de wet die daarbij hoort.Daar waar op nationaal niveau monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden in het geding zijn, richt de dienst zich op behoud, wettelijke bescherming, instandhouding en onderzoek van het erfgoed.Daar waar geen sprake is van nationale waarden treedt de dienst bij andere overheden, publiekrechtelijke en private partijen op als pleitbezorger voor de verwezenlijking van algemeen geaccepteerde vormen van omgang met ons erfgoed.
website_rce

 


 

Belverdere Logo
Nota Belverdere
Een belangrijk initiatief, dat een aparte vermelding waard is, is de beleidsnota Belverdere, die zich richt op ‘Behoud door ontwikkeling’.In 1999 werd door 4 ministeries de beleidsnota Belvedere ontwikkeld. Een nota die bedoeld is om beleidsmakers, marktpartijen, cultuurhistorische- en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te brengen.
Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen.
Belverdere richt zich op de inrichting en vormgeving van Nederland met respect voor de cultuurhistorie.
Daarbij wordt de tegenstelling tussen meegaan met de tijd en behoud van de historische identiteit niet als onoverbrugbaar gezien, maar juist als aanzet tot dialoog, die leidt tot onvermoede mogelijkheden.
Het cultuurhistorisch erfgoed kan zelfs gebaat zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vormen dan een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien van een nieuwe functie, of geven een economische impuls voor behoud van het erfgoed. Anders Denken, Anders Doen (De planontwikkeling van Belverdere)

 

Scherm Belvedere


Helaas is de onderstaande organisatie gesneuveld door de bezuinigingswoede van het kabinet Rutte 1, die afbraak van alles wat naar cultuur ruikt hoog in haar vaandel had staan.

Logo Erfgoed Nederland Erfgoed Nederland Erfgoed Nederland is een beleidsorganisatie, dat wil zeggen dat zij zelf geen actie onderneemt om erfgoed te behouden. Wel draagt zij daar indirect aan bij doordat zij, zoals zij dat zelf formulereren, cultureel vermogen stimuleert. Zij richt zich daarbij op samenhang in de erfgoedsector, zowel voor erfgoedprofessionals als erfgoedvrijwilligers. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 sectorplatforms, die de oude structuur van voor de fusie van 2007 weergeven : • archeologie • archieven • monumenten • musea Erfgoed Nederland bundelt voor de beleidsperiode 2008 – 2012 haar activiteiten in de programmalijnen • Erfgoed in internationaal perspectief • Erfgoed en ruimte • Erfgoed en cultuurparticipatie Als informatiecentrum voor en over de erfgoedsector zorgt Erfgoed Nederland voor • kennisdeling • onderlinge samenhang • samenwerking Scherm Erfgoed Nederland