Er zijn veel boeken,tijdschriften, rapporten, films etc. verschenen over industrieel erfgoed, industriecultuur etc.
Het is ondoenlijk daar een compleet overzicht van te geven.

Toch wil ik dit jaar (2012) proberen het één en ander over dit onderwerp in kaart te brengen.
Daarbij valt te denken aan het online zetten van mijn eigen catalogus, het belichten van speciale boeken of thema’s.

Mocht je zelf een idee of inbreng hebben, neem dan contact met mij op : frank@virtuele-fabriek.nl.

Onderwerpen :

Brancheonderzoeken Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) (Overzicht titels)

Textielhistorische bijdragen (Gedigitaliseerde uitgaven)

Geschiedenis van de techniek in Nederland (Gedigitaliseerde uitgaven)

Monumenten in Nederland (uitgeverij Waanders) (Gedigitaliseerde uitgaven)

Rapporten categoriaal onderzoek wederopbouw (Gedigitaliseerde uitgaven)

Fabrieksschoorstenen in Nederland (Gedigitaliseerde uitgave)

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (Gedigitaliseerde uitgaven)

Geschiedenis van de wetenschappen in België (Gedigitaliseerde uitgave)

 

Zie ook :


Brancheonderzoeken Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

PIE deed onderzoek naar verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en inventariseerde wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was.
Dit ‘brancheonderzoek’, resulterend in een 40-tal rapporten, heeft er voor gezorgd dat er een behoorlijk aantal industriële monumenten aangewezen is, die representatief waren voor de industriële geschiedenis van Nederland.

De rapporten zijn te downloaden via de website van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland : www.industrieel-erfgoed.nl/pie-rapporten.html

Textielhistorische bijdragen (Gedigitaliseerde uitgaven)

De Textielhistorische Bijdragen worden sinds 1960 uitgegeven door de Stichting Textielgeschiedenis.
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de bundel in 2010 zijn alle voorgaande jaargangen gedigitaliseerd.

Monumenten in Nederland (uitgeverij Waanders) (Gedigitaliseerde uitgaven)

De serie ‘Monumenten in Nederland‘ vormt een naslagwerk waarin per provincie op beknopte wijze feitelijke gegevens over cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn.

Ook in PDF te bekijken : 66 Kanjermonumenten
(Met kanjermonumenten worden beeldbepalende rijksmonumenten bedoeld. Dit boek presenteert een selectie aan de hand van 66 iconische gebouwen)

Rapporten categoriaal onderzoek wederopbouw (Gedigitaliseerde uitgaven)

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van vernieuwing door nieuwe materialen en werkwijzen.
Voor het onderzoek koos het project Wederopbouw voor een categoriale inventarisatie. Objecten werden per gebouwcategorie aangepakt.
Van iedere categorie is een rapport verschenen.
Deze zijn op deze website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te downloaden.

Selectie :
Spoorwegstations
Gemalen
Bruggen
Fabrieksgebouwen
Postkantoren

Daarnaast is er door Crimson, Architectorial Historians een boek uitgegeven over de ‘Cultuurhistorische visie naoorlogse stationsgebouwen‘ met als titel ‘De Collectie’

De Collectie


Geschiedenis van de techniek in Nederland (Gedigitaliseerde uitgaven)

Op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is het standaardwerk van H.W. Lintsen ‘Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving 1800-1890′ online beschikbaar gesteld.

Het is zowel mogelijk het boek door te bladeren of (per deel) te downloaden.

Deel I. Techniek en modernisering. Landbouw en voeding
Deel II. Gezondheid en openbare hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie
Deel III. Textiel. Gas, licht en elektriciteit. Bouw
Deel IV. Delfstoffen, machine- en scheepsbouw Stoom. Chemie. Telegrafie en telefonie
Deel V. Techniek, beroep en praktijk
Deel VI. Techniek en samenleving

Van de serie ‘Techniek in Nederland in de Twintigste eeuw’ zijn (nog?) geen PDF’s verkrijgbaar.
Voor info : www.histech.nl/www/nl/projects/history-of-technology-of-the-netherland

Fabrieksschoorstenen in Nederland (Gedigitaliseerde uitgave)

De Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) heeft in 2005 een inventarisatie verricht naar de fabrieksschoorstenen in Nederland.
In het rapport ‘Fabrieksschoorstenen in Nederland, Een dwarsblik van monumenten van bedrijvigheid’ wordt na een korte inleiding uitvoerig stilgestaan bij de wijze van selectie en uitgangspunten voor de waardestelling.
De gedetailleerde informatie per object is in deze digitale versie niet beschikbaar.

Overzicht geselecteerde fabrieksschoorstenen (bijlage) 
Brochure ‘Fabrieksschoorstenen’
(Brochure Cultuurhistorie 2008/10 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (Gedigitaliseerde uitgaven)

Alle artikelen verschenen in 2004 – 2010 zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

 

“Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, economische groei en ecologie, bedrijf en techniek. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen als een bron van inspiratie.”

Selecteer een uitgave op de website van het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

Geschiedenis van de wetenschappen in België (Gedigitaliseerde uitgaven)

Op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is dit standaardwerk van Robert Halleux online beschikbaar gesteld.

Het is zowel mogelijk het boek door te bladeren of (per deel) te downloaden.

“Tussen boeken en hun uitgevers bestaan soms onvoorziene verstandhoudingen. Zo beschrijft het eerste deel van Geschiedenis van de wetenschappen in België het wetenschappelijk leven in de oude Belgische provincies. Het was een uitgave van het Gemeentekrediet van België. Het tweede deel leidt ons van de stichting der universiteiten naar de wereldwijde netwerken. Het wordt gepubliceerd door een internationale groep Dexia Bank. De mondialisering betreft dus niet alleen het handelswezen. Zoals indertijd de grote godsdiensten, voegen wetenschap en economie voortdurend nieuwe mazen toe aan hun reusachtig en complex spinnenweb.”

Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000